GEBRUIKSVOORWAARDEN GEBRUIKER VAN PROMOBUTLER.BE

NETMEDIA EUROPE NV, KBO-nr. 0882.827.385, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 1527 D (NETMEDIA EUROPE) beheert deze site en past ze continue aan teneinde aan de gebruikers ervan de meest recente informatie te verschaffen.

Ook deze gebruiksvoorwaarden kunnen wijzigen zodat u best telkens de laatste versie ervan doorneemt.

Toegang tot de site


Het raadplegen of gebruik maken van de site PromoButler.be houdt automatisch de volledige aanvaarding in van onderhavige clausule van vrijstelling van aansprakelijkheid en van het Gegevensbeschermingsbeleid.

Indien u verdergaat met het raadplegen van de site, betekent dit dat u uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden en het Gegevensbeschermingsbeleid heeft aanvaard.

Gegevensbescherming


NETMEDIA EUROPE respecteert de bescherming van de persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zie Gegevensbeschermingsbeleid.

Informatie die wordt aangeboden op de site


Het doel van deze site is om gebruikers te informeren over promoties van derde partijen (zoals retailers of merkhouders) die de gebruiker interesseert.

Indien hierin foute informatie zou worden gepubliceerd, zal NETMEDIA EUROPE indien mogelijk het nodige doen om dit te verbeteren van zodra er kennis van wordt genomen, doch NETMEDIA EUROPE kan geen enkele aansprakelijkheid oplopen in verband met de juistheid of de volledigheid van de informatie op deze site.

De informatie is immers afkomstig van derde partijen en de verstrekte informatie valt onder hun verantwoordelijkheid.

NETMEDIA EUROPE wijst alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de informatie die op de site wordt verschaft.

Links naar deze site


De creatie van links naar PromoButler.be dient te worden meegedeeld aan de beheerder van deze site. De verwijzing dient dusdanig te worden gerealiseerd dat een nieuw supplementair venster wordt geopend in de browser door enkel de home page van de site voor te stellen.

Links naar andere sites


De site bevat links naar andere sites van inrichtingen die hetzij verwant zijn aan PromoButler.be, hetzij totaal onafhankelijk zijn van PromoButler.be. NETMEDIA EUROPE zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige inhoud of ‘privacy beleid’ die zou deel uitmaken van een site waarnaar een link op de site van PromoButler.be zou verwijzen. Het instellen van links naar één of meerdere andere sites, daarbij inbegrepen de links die worden ingesteld in deze sites, betekent in geen geval dat er sprake is van een associatie, partnerschip, toetreding of goedkeuring met de inrichtingen die deze sites voorstellen.

Zodra NETMEDIA EUROPE kennis zal hebben van een eventuele illegale inhoud of een inhoud die niet overeenstemt met het beoogde doel, op een site waarnaar een link vermeld op PromoButler.be verwijst, zal de link worden verwijderd van de site en zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid in hoofde van NETMEDIA EUROPE aanleiding geeft voor de periode gedurende dewelke de link werd vermeld op PromoButler.be.

Inloggen


De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het goed beheer en het correct gebruik van de zelf gecreëerde inlogwachtwoorden en overeenstemmende gebruikersnaam.

Om het kraken van wachtwoorden te vermijden wijzigt u best regelmatig uw wachtwoord.

Intellectuele eigendomsrechten


De teksten, foto's, opmaak, lay-out, slogans, illustraties, onderliggende software en andere elementen die op de site PromoButler.be voorkomen, worden beschermd door het auteursrecht. Het teken ‘PromoButler’, het bijhorende logo, de database, enz. die verschijnen op de site worden beschermd door andere intellectuele eigendomsrechten.

Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik of wijziging van een gedeelte of het geheel van deze site, onder welke vorm en door welk middel ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van NETMEDIA EUROPE.

De gebruikers van de site verbinden er zich uitdrukkelijk toe de voormelde auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten te respecteren en niets te ondernemen, ook niet onrechtstreeks, dat hieraan afbreuk kan doen.

NETMEDIA EUROPE behoudt zich het recht voor alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar rechten te verhinderen of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd ingevolge deze maatregelen.

NETMEDIA EUROPE machtigt de gebruiker enkel en alleen om de gegevens van de site te kopiëren of af te drukken voor eigen, niet-commercieel gebruik, en met uitdrukkelijk verbod van enig ander gebruik.

Aansprakelijkheid van de gebruiker


Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op de site, verzaakt de gebruiker aan elke klacht of verhaal tegen NETMEDIA EUROPE betreffende het gebruik van de gegevens of de informatie die te zijner beschikking wordt gesteld op de site. De aansprakelijkheid van NETMEDIA EUROPE kan in geen geval in het gedrang komen in geval van schade, van welke aard ook, en of deze nu consecutief of toevallig is.

Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op de site, aanvaardt de gebruiker tevens om alle risico's die verbonden zijn aan het gebruik van de site op zich te nemen en te verzaken aan elke klacht tegen NETMEDIA EUROPE, daarbij inbegrepen het risico op schade aan de computer, de software of de gegevens door een virus dat zou zijn doorgegeven of geactiveerd door de site of door het feit dat de gebruiker er toegang toe heeft.

De gebruiker zal deze website te gebruiken zoals een goede huisvader en in geen geval:

  • beveiligings– en gebruiks gerelateerde zaken aanpassen, door hacken, verwijderen, uitschakelen, beschadigen;
  • virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadwillige codes verspreiden.

Aansprakelijkheid van NETMEDIA EUROPE


Voor zover maximaal toegestaan door de wet is NETMEDIA EUROPE in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, verlies van tijd, verlies van een kans, verlies van gegevens, enz.) geleden naar aanleiding van het gebruik van PromoButler.be of informatie op PromoButler.be.

Indien dwingende regelgeving het toch mogelijk zou maken om NETMEDIA EUROPE hiervoor aansprakelijk te stellen dan is de totale geaggregeerde (dit wil zeggen, niet berekend per schadeverwekkend feit) contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid van NETMEDIA EUROPE in ieder geval beperkt tot vijftig euro (€50).

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit echter de aansprakelijkheid uit waarvoor NETMEDIA EUROPE zich op grond van dwingende regelgeving niet kan exonereren (zoals bedrog of grove nalatigheid jegens consumenten).

Veiligheid van de site


Teneinde de veiligheid van haar site te waarborgen, zal NETMEDIA EUROPE alle noodzakelijke maatregelen treffen, zoals veiligheidsonderzoeken, technieken van codering, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand van zaken in de materie. Bepaalde zones van de site kunnen voorbehouden zijn en verbonden aan toegangsmodaliteiten. In geval van een aanval op de site, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de site, zal NETMEDIA EUROPE alle wettelijke middelen gebruiken die haar ter beschikking zijn gesteld om de integriteit van haar site te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde gerechtelijke en politieautoriteiten.

Toepasselijk recht


Vermits uw bezoek aan de site uw akkoord met onderhavige voorwaarden veronderstelt en dus een online akkoord inhoudt, aanvaardt u dat elke betwisting of vordering betreffende onderhavige site of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt beheerst door het Belgische recht. Door de site te raadplegen, erkent u de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt, België, en aanvaardt u om geen vorderingen in te stellen dan voor deze jurisdicties.

GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

NETMEDIA EUROPE NV, KBO-nr. 0882.827.385, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 1527 D (NETMEDIA EUROPE) en bereikbaar via e-mail: [email protected], respecteert de toepasselijke wetgeving in België m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Art. 1 toestemming tot verwerking persoonsgegevens


Dit Gegevensbeschermingsbeleid is van toepassing op ieder die de site Promotbutler.be gebruikt (“de betrokkene”). Wanneer u dit doet, gaat u als de betrokkene uitdrukkelijk akkoord met de inhoud en voorwaarden van dit Gegevensbeschermingsbeleid, en aanvaardt u deze voorwaarden.

Als u persoonsgegevens via Promotbutler verstrekt, verleent u een uitdrukkelijke, schriftelijke en ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te vergaren, te gebruiken en te verwerken zoals hieronder aangegeven en in overeenstemming met de hierna omschreven doeleinden.

Art. 2 soorten persoonsgegevens die verwerkt worden


NETMEDIA EUROPE verwerkt onder meer volgende gegevens en persoonsgegevens:

2.1. uitdrukkelijk opgegeven gegevens: de door de betrokkene uitdrukkelijk opgegeven gegevens, zoals naam, voornaam, geslacht, adres – en contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer).

De betrokkene geeft door opgave van deze gegevens uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming om deze te verwerken overeenkomstig de doeleinden hierna bepaald.

De verstrekking van deze gegevens is relevant en noodzakelijk om de gebruiker van PromoButler.be zo goed mogelijk te informeren over promoties van derde partijen (zoals retailers of merkhouders) die de gebruiker interesseert.

2.2. automatisch vergaarde gegevens: sommige gegevens worden ook automatisch gegevens vergaard zoals het IP adres, DNS adres, het browsertype van de computer, het besturingssysteem en andere algemene informatie betreffende het bezoek aan de website zoals het algemeen meten van het aantal bezoekers, de bezochte pagina's enzovoort.

Deze gegevens worden enkel ingezameld met het oog op de statistieken betreffende het frequenteren van de site en worden niet in verband gebracht met persoonsgegevens die elders worden ingezameld.

2.3. cookies: tijdens uw bezoek worden 'cookies' op de harde schijf van de computer van de betrokkene geplaatst.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of op een mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer men een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Ofwel geeft uw browserinstelling reeds de toestemming ofwel geeft u door aanvaarding van dit Gegevensbeschermingsbeleid uw uitdrukkelijk akkoord dat NETMEDIA EUROPE cookies plaatst, met het oog op de doeleinden omschreven in deze Gegevensbeschermingsbeleid.

Om meer te weten hoe Google gepersonaliseerde gegevens gebruikt, bezoek de Google Privacy en voorwaarden.

Art. 3 Doeleinden van de verwerking


De persoonsgegevens van de betrokkene zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • De naam, voornaam, geslacht en adres zijn nodig om de bezoeker in te delen in categorieën en op basis hiervan promoties op de voorgrond te brengen waarvan verwacht wordt dat deze de gebruiker interesseert of kan interesseren.
  • Het e-mailadres of het telefoonnummer zijn nodig voor meldingen en worden gebruikt om de betrokkene op de hoogte te houden van nieuws omtrent promoties die in de lijn liggen van uw zoek – en/of surfgedrag.
  • Alle gegevens worden gebruikt voor analyse, onderzoek en interpretatie m.b.t. koopinteresse.

De betrokkene kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn of haar gegevens voor direct marketing door zich te richten tot de klantendienst van NETMEDIA EUROPE.

Art. 4 Vertrouwelijke behandeling – doorgifte aan contractueel verbonden derden


NETMEDIA EUROPE treft de passende maatregelen om te kunnen waarborgen dat de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet – en regelgeving worden verwerkt en verbindt er zich toe deze gegevens vertrouwelijk te behandelen.

NETMEDIA EUROPE gebruikt de ontvangen gegevens voor analyse, onderzoek en interpretatie, en communiceert het resultaat ervan aan contractueel verbonden derde partijen (zoals de retailers of merkhouders die promoties publiceren via PromoButler.be).

Art. 5 Rechten voor de betrokkene


Recht op inzage, rectificatie, gegevensverwijdering, op beperking en op overdraagbaarheid

U als betrokkene heeft steeds het recht op inzage, op rectificatie, op gegevensverwijdering, op beperking van de verwerking, en op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Recht van bezwaar

U als betrokkene heeft een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door NETMEDIA EUROPE.

Mogelijkheid tot klacht

U als betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Recht op intrekking toestemming

U als betrokkene kan bovendien steeds de gegeven toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Zo’n intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking ervan voordien.

Art. 6 Bewaring


De persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal de eerste maand van het tweede jaar na het jaar waarin het laatst PromoButler.be gebruikte, en dit uit beleidskeuze.

Art. 7 Hosting in E.U.


De gegevens worden gehost in de E.U. door Amazon S3

Art. 8 Beveiligingsmaatregelen


NETMEDIA EUROPE neemt passende beveiligingsmaatregelen door secure hosting (SSL) en de installatie van firewall software.

Art. 9 Bewijs in rechte


De betrokkene verklaart zich akkoord dat al zijn of haar correspondentie met NETMEDIA EUROPE kan gebruikt worden als bewijs in rechte.

Art. 10 Gegevens met het oog op contactname


De klantendienst van NETMEDIA EUROPE is bereikbaar via het e-mailadres: [email protected].

NetMedia Europe NV
Centrum Zuid 1527 bus d
B-3530 Houthalen
België
BTW-nr. BE 0882 827 385
Telefoon :+32 (0)11/24.69.80
Email : [email protected]